Strona startowa
 • Kursy doskonalenia zawodowego
  Kursy doskonalenia zawodowego organizowane przez Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli.
 • Seminaria i warsztaty metodyczne
  Seminaria i warsztaty metodyczne organizowane przez Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli.
 • Kursy na kierowników i wychowawców wypoczynku
 • Pierwsza pomoc
 • Rady pedagogiczne oraz sieci współpracy

   

  PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ  DLA NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

   W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

   

  1. RODO praktyczne wdrożenia w placówce oświatowej.
  2. Czynniki kształtujące  relacje nauczyciel-uczeń w oparciu o program profilaktyczny Golden Five.
  3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Profilaktyka.
  4. Doskonalenie pracy zespołowej uczniów.
  5. Doskonalenie pracy zespołowej nauczycieli.
  6. Rozwój osobisty nauczyciela.
  7. Budowanie własnych kompetencji.
  8. Budowanie relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.
  9. Zespołowe uczenie się.
  10. Doskonalenie procesów dydaktyczno-wychowawczych.
  11. Komunikacja społeczna.
  12. Doskonalenie pracy wychowawcy klasowego.
  13. Budowanie partnerskiej współpracy.
  14. Działalność innowacyjna w szkole.
  15. Współdziałanie między zespołami nauczycielskimi w ramach rad pedagogicznych.
  16. Wdrażanie treści z programu Golden Five, decydujących o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym.
  17. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi.
  18. Stresory w środowisku pracy nauczyciela ( obciążenia wynikające z kontaktów z ludźmi, nieprawidłowa organizacja pracy, lobbing, nieprawidłowe relacje, przeciążenie).
  19. Wypracowywanie koncepcji pracy ,,szkoły dobrych rozwiązań??.
  20. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole.
  21. Komunikacja społeczna.
  22. Doskonalenie koncepcji pracy placówki.
  23. Współpraca międzynarodowa między szkołami- wymiana doświadczeń.
  24. Realizacja projektów edukacyjnych.
  25. Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w praktyce edukacyjnej.
  26. Przywództwo w edukacji jako istotny determinant budowania jakości placówki.
  27. Budowanie potencjału społecznego nauczycieli w obszarach : uczestnictwa i współdziałania, relacji i komunikacji międzyludzkich, zaufania i wiarygodności oraz wzajemności i lojalności.
  28. Współdziałanie z otoczeniem ? zasady budowania dobrych relacji.
  29. Sieć współpracy i samokształcenia ? zasady organizacji.
  30. Promocja szkoły.
  31. Budowanie otwartej szkoły.
  32. Zarządzanie zespołem pracowniczym.
  33. Organizacja i zarządzanie pracą w placówce.
  34. Współdziałanie w zespołach kierowniczych ( przywództwo, liderstwo).
  35. Coaching w edukacji.
  36. Mobbing w pracy.
  37. Budowanie klimatu i tożsamości placówki.
  38. Ewaluacja w praktyce szkolnej.
  39. Realizacja priorytetów edukacyjnych.
  40. Promocja Wrocławia jako miasta kultury europejskiej.
  41. Lęki szkolne ? przeciwdziałanie.
  42. Współpraca z rodzicami.
  43. Doskonalenie pracy pedagoga i psychologa.
  44. Edukacja ruchowa i prozdrowotna małego dziecka.
  45. Praca z uczniem chorym.
  46. Rozwój zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój fizyczny i psychiczny.
  47. Przemoc i prześladowanie rówieśnicze, niepowodzenia szkolne ? przeciwdziałanie.
  48. Wspieranie dzieci ze środowisk zaniedbanych.
  49. Agresja ? przeciwdziałanie.
  50. Działania na rzecz wielokulturowości.
  51. Stres szkolny ? przeciwdziałanie.
  52. Edukacja dzieci  z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
  53. Eliminowanie wykluczenia społecznego w klasie szkolnej.
  54. Zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia).
  55. Istota zajęć integracyjnych w procesie edukacyjnym.
  56. Istota kontaktu emocjonalnego z uczniami opartego na życzliwości, szacunku i zaufaniu w procesie budowania otwartości komunikacyjnej.
  57. Rola nauczyciela w procesie adaptacji uczniów do grupy rówieśniczej, dostosowania się do reguł szkolnego życia, eliminowania niepewności, lękliwości  oraz podenerwowania.