Strona startowa Ośrodek Szkolenia i Doskonalenia Nauczycieli Rady pedagogiczne oraz sieci współpracy
Rady pedagogiczne oraz sieci współpracy

 

PROPONOWANA TEMATYKA SZKOLEŃ  DLA NAUCZYCIELI, DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW, PEDAGOGÓW I PSYCHOLOGÓW

 W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 1. RODO praktyczne wdrożenia w placówce oświatowej.
 2. Czynniki kształtujące  relacje nauczyciel-uczeń w oparciu o program profilaktyczny Golden Five.
 3. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Profilaktyka.
 4. Doskonalenie pracy zespołowej uczniów.
 5. Doskonalenie pracy zespołowej nauczycieli.
 6. Rozwój osobisty nauczyciela.
 7. Budowanie własnych kompetencji.
 8. Budowanie relacji nauczyciel-uczeń, nauczyciel-rodzic.
 9. Zespołowe uczenie się.
 10. Doskonalenie procesów dydaktyczno-wychowawczych.
 11. Komunikacja społeczna.
 12. Doskonalenie pracy wychowawcy klasowego.
 13. Budowanie partnerskiej współpracy.
 14. Działalność innowacyjna w szkole.
 15. Współdziałanie między zespołami nauczycielskimi w ramach rad pedagogicznych.
 16. Wdrażanie treści z programu Golden Five, decydujących o motywacji uczniów do nauki, ich postawach wobec szkoły i klimacie społecznym.
 17. Radzenie sobie z zachowaniami trudnymi.
 18. Stresory w środowisku pracy nauczyciela ( obciążenia wynikające z kontaktów z ludźmi, nieprawidłowa organizacja pracy, lobbing, nieprawidłowe relacje, przeciążenie).
 19. Wypracowywanie koncepcji pracy ,,szkoły dobrych rozwiązań??.
 20. Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole.
 21. Komunikacja społeczna.
 22. Doskonalenie koncepcji pracy placówki.
 23. Współpraca międzynarodowa między szkołami- wymiana doświadczeń.
 24. Realizacja projektów edukacyjnych.
 25. Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w praktyce edukacyjnej.
 26. Przywództwo w edukacji jako istotny determinant budowania jakości placówki.
 27. Budowanie potencjału społecznego nauczycieli w obszarach : uczestnictwa i współdziałania, relacji i komunikacji międzyludzkich, zaufania i wiarygodności oraz wzajemności i lojalności.
 28. Współdziałanie z otoczeniem ? zasady budowania dobrych relacji.
 29. Sieć współpracy i samokształcenia ? zasady organizacji.
 30. Promocja szkoły.
 31. Budowanie otwartej szkoły.
 32. Zarządzanie zespołem pracowniczym.
 33. Organizacja i zarządzanie pracą w placówce.
 34. Współdziałanie w zespołach kierowniczych ( przywództwo, liderstwo).
 35. Coaching w edukacji.
 36. Mobbing w pracy.
 37. Budowanie klimatu i tożsamości placówki.
 38. Ewaluacja w praktyce szkolnej.
 39. Realizacja priorytetów edukacyjnych.
 40. Promocja Wrocławia jako miasta kultury europejskiej.
 41. Lęki szkolne ? przeciwdziałanie.
 42. Współpraca z rodzicami.
 43. Doskonalenie pracy pedagoga i psychologa.
 44. Edukacja ruchowa i prozdrowotna małego dziecka.
 45. Praca z uczniem chorym.
 46. Rozwój zajęć pozalekcyjnych wspierających rozwój fizyczny i psychiczny.
 47. Przemoc i prześladowanie rówieśnicze, niepowodzenia szkolne ? przeciwdziałanie.
 48. Wspieranie dzieci ze środowisk zaniedbanych.
 49. Agresja ? przeciwdziałanie.
 50. Działania na rzecz wielokulturowości.
 51. Stres szkolny ? przeciwdziałanie.
 52. Edukacja dzieci  z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 53. Eliminowanie wykluczenia społecznego w klasie szkolnej.
 54. Zaburzenia odżywiania ( anoreksja, bulimia).
 55. Istota zajęć integracyjnych w procesie edukacyjnym.
 56. Istota kontaktu emocjonalnego z uczniami opartego na życzliwości, szacunku i zaufaniu w procesie budowania otwartości komunikacyjnej.
 57. Rola nauczyciela w procesie adaptacji uczniów do grupy rówieśniczej, dostosowania się do reguł szkolnego życia, eliminowania niepewności, lękliwości  oraz podenerwowania.
Filtr     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu
1 Szkolenia dla pracowników oświaty
2 Podejmujemy oferty Rad Pedagogicznych szkół i przedszkoli na wybrane tematy w ramach WDN oraz sieci współpracy i samokształcenia